دانشجویان توجه فرمایید
 
برای ورود به کلاس مجازی در ساعات مشخص شده در تاییدیه تحصیلی بر روی لینک
 
رشته تحصیلی کلیک فرمایید
 
 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-avh-gn4              گروه کامپیوتر روزهای فرد      

 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-wq9-t2c           حسابداری

 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-kf6-3pd         علوم ورزشی

 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-ugc-y6z       برق

 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-emv-4mg       حقوق

 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-4cg-tkd       معارف

 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/mor-avh-gn4    گروه زبان انگلیسی روزهای زوج

 

 
روابط عمومی موسسه اموزش عالی ابن یمین