رهبری
اطلاعیه فوری تکمیل ظرفیت

اطلاعیه فوری-فوری انتخاب رشته تکمیل ظرفیت رشته ها در مقاطع ذیل: 1-کارشناسی ارشد:شروع ثبت نام از مورخه 96/7/24 تا مورخ 96/7/27 با مراجعه به سایت سنجش و یا مؤسسه آموزش عالی ابن یمین 2-آزمون سراسری الف-کارشناسی پیوسته شروع ثبت نام از مورخ 96/7/29الی 96/8/30 .با مراجعه به سایت سنجش و یا مؤسسه آموزش عالی ابن یمین ب-کاردانی شروع ثبت نام از مورخ 96/7/29الی 96/8/30 .با مراجعه به سایت سنجش و یا مؤسسه آموزش عالی ابن یمین 3- کارشناسی نا پیوسته (کادانی به کارشناسی )شروع ثبت نام از مورخ 96/8/01 .با مراجعه به سایت سنجش و یا مؤسسه آموزش عالی ابن یمین

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.